Naše strategie udržitelného rozvoje

Karel Růžička

Karel Růžička Partner odpovědný za společenskou odpovědnost

„Odpovědným podnikáním pomáháme našemu okolí i naší firmě k růstu.

Podnikáme odpovědně a rok 2015 nás opět posunul o něco dále. Od aktivit spojených s filantropií, stále více přecházíme k projektům společenské odpovědnosti, které jsou přínosné jak našemu okolí, tak naší firmě samotné.

Po pilotním ročníku se náš unikátní mentoringový program pro neziskové organizace stal nedílnou součástí nabídky rozvojových programů, z níž těží neziskové organizace i naši kolegové z konzultantských oddělení. Připravili jsme novou strategii společenské odpovědnosti platnou od roku 2016, rozjeli jsme několik nových projektů jako je například Škola odpovědného podnikání pro vysokoškoláky. Jsme hrdí rovněž i na úspěchy v soutěži TOP Odpovědná firma 2015.

Zaměstnanci všech oddělení naší firmy se odpovědných aktivit nejen účastní, ale jsou i důležitou inspirací pro vytváření nových programů a iniciativ.

Naší ambicí do budoucna je zaměřit se na měření dopadů odpovědných projektů na okolí firmy i firmu samotnou. Chceme více integrovat neziskové organizace a sociální podniky do dodavatelského řetězce KPMG, kontrolovat své dodavatele v dodržování našeho dodavatelského kodexu a mnoho dalšího.

Věřím, že správná strategie společenské odpovědnosti zaměřená na dopady našeho podnikání na společnost, ekonomiku a životní prostředí a opačně nám pomůže adaptovat naše podnikání na aktuální globální výzvy a posunout se dále na cestě k trvalé udržitelnosti našeho podnikání.“

Skupiny, se kterými vedeme dialog

Aktivně vyhledáváme dialog s našimi zájmovými skupinami o dopadech našeho podnikání na společnost, ekonomiku a životní prostředí. S jednotlivými skupinami jsme v neustálém kontaktu a v řadě klíčových témat s nimi v oblasti udržitelného podnikání spolupracujeme.

Mezi naše zájmové a zainteresované skupiny patří především

 • Klienti

  • Provádíme pravidelný průzkum spokojenosti klientů, setkáváme se s nimi na osobních schůzkách, pořádáme odborné konference a jiné akce, kde s nimi můžeme o naší spolupráci diskutovat.
  • Aktivně komunikujeme prostřednictvím našich internetových stránek a sociálních sítí.
  • Připravujeme pravidelné informační materiály, v nichž informujeme o dění v naší společnosti i o službách, které poskytujeme.
  • Aktivně pracujeme s médii, v nichž se objevují naši odborníci.
  • Témata odpovědného podnikání, na něž naši klienti kladou důraz, jsou především etika a transparentnost, kvalita služeb a řízení rizik (důvěrnost informací, nezávislost), vzdělávání a trénink.
  Způsob komunikace
  Osobní schůzky
  Odborné konference a jiné akce
  Internetové stránky
  Sociální sítě
  Newslettery
  Média
  Průzkumy a studie
  Důležitá témata
  Etika a transparentnost
  Vzdělávání a trénink
  Kvalita služeb a řízení rizik
 • Zaměstnanci a partneři KPMG

  • S našimi zaměstnanci jsme v neustálém kontaktu prostřednictvím interních komunikačních kanálů, zaměstnaneckých akcí či školení v práci.
  • V rámci každoročního průzkumu spokojenosti GPS (Global People Survey) zjišťujeme jejich názory a potřeby.
  • V rámci programu MyPD (My Performance Development) probíhají pravidelné hodnotící rozhovory zaměřené na pracovní výkon a osobní rozvoj.
  • Scházíme se také v rámci projektových skupin a tzv. group meetings (schůzky celých oddělení).
  • Pravidelně vydáváme interní časopis Echo, v němž informujeme zaměstnance nejen o důležitých rozhodnutích vedení, výsledcích společnosti či zajímavých projektech, ale i o společenských akcích, které jsme pořádali, nebo sportovních aktivitách, jichž se účastnili naši kolegové.
  • Důležitým prostředkem interní komunikace je také firemní intranet.
  • Mezi důležitá témata patří vzdělávání a trénink, péče o zaměstnance, pracovní prostředí, diverzita či místní komunity.
  Způsob komunikace
  GPS (Global People Survey) – každoroční průzkum spokojenosti
  MyPD – pravidelná hodnocení
  Projektové skupiny
  Group meetings
  Interní časopis Echo
  Společenské akce
  Sportovní skupiny
  Intranet
  Důležitá témata
  Vzdělávání a trénink
  Péče o zaměstnance
  Pracovní prostředí
  Diverzita
  Místní komunity
  Etika a transparentnost
 • Potenciální zaměstnanci

  • Zúčastňujeme se všech významných pracovních veletrhů, na nichž se setkáváme se zájemci o práci v naší společnosti. Mezi ně patří i Big4 Day – pracovní veletrh pořádaný společně s ostatními poradenskými firmami v rámci tzv. Velké čtyřky.
  • Aktivně s našimi budoucími zaměstnanci komunikujeme na sociálních sítích a samozřejmě i prostřednictvím našich internetových stránek.
  • Důležitým zdrojem informací i kritických poznámek pro zlepšování našich služeb jsou pro nás dotazníky se zpětnou vazbou.
  • Nejvíce skloňovanými tématy jsou pro naše potenciální zaměstnance a studenty vzdělávání a trénink, péče o zaměstnance, kariérní růst, pracovní prostředí a diverzita.
  Způsob komunikace
  Pracovní veletrhy
  Big4 Day
  Sociální sítě
  Internetové stránky
  Blog
  Dotazníky zpětné vazby
  Důležitá témata
  Vzdělávání a trénink
  Péče o zaměstnance
  Pracovní prostředí
  Diverzita
 • Bývalí zaměstnanci

  • Snažíme se udržovat kontakt s našimi bývalými zaměstnanci a zajímá nás, kam se ubírají jejich kariérní cesty poté, co se rozhodli pro jiné povolání.
  • Připravujeme pro ně informační materiály, komunikujeme s nimi přes sociální sítě a internetové stránky. Pravidelně se s nimi setkáváme také osobně, například na alumni večírcích.
  • Naši bývalí zaměstnanci nejčastěji vyzdvihují tato témata odpovědného podnikání: etiku a transparentnost a péči o místní komunity.
  Způsob komunikace
  Newsletter
  Pravidelná osobní setkání
  Internetové stránky
  Sociální sítě
  Důležitá témata
  Networking
  Místní komunity
 • Regulátoři a profesní organizace

  • Pravidelně se také setkáváme se zástupci regulačních a správních orgánů a také dalších profesních skupin, pro něž pořádáme odborné konference a jiné akce.
  • Na těchto akcích zaznamenáváme tato exponovaná témata: etika a transparentnost, kvalita našich služeb a systémů řízení rizik.
  Způsob komunikace
  Pravidelná setkání
  Odborné konference a jiné akce
  Důležitá témata
  Etika a transparentnost
  Kvalita služeb a řízení rizik
 • Média a širší veřejnost

  • Prostřednictvím korporátní komunikace navazujeme dialog s médii a dalšími zainteresovanými stranami.
  • Komunikujeme s médii a předními českými periodiky o našich postupech, službách a vizích, informujeme je o našich výsledcích a reagujeme na jejich dotazy.
  • Vydáváme tiskové zprávy, odborné články a komentáře, pořádáme tiskové konference a osobní setkání se zástupci médií.
  • Témata odpovědného podnikání: etika a transparentnost, kvalita služeb a řízení rizik, místní komunity.
  Způsob komunikace
  Tiskové zprávy, komentáře
  Tiskové konference
  Odborné články
  Osobní setkání
  Internetové stránky
  Sociální sítě
  Média
  Důležitá témata
  Etika a transparentnost
  Kvalita služeb a řízení rizik
  Místní komunity
  Ekologická stopa
 • Neziskové organizace

  • Osobně se setkáváme s jejich zástupci, pořádáme pro ně odborné a vzdělávací akce.
  • Zástupci neziskových organizací se nás během diskusí o našem odpovědném podnikání nejčastěji ptají na místní komunity, etiku a transparentnost.
  Způsob komunikace
  Osobní setkání
  Dotazníky zpětné vazby
  Odborné akce
  Důležitá témata
  Místní komunity
  Etika a transparentnost
 • Dodavatelé

  • Pravidelně se s nimi scházíme na obchodních schůzkách.
  • Témata: etika a transparentnost, kvalita a šíře poskytovaných služeb
  Způsob komunikace
  Obchodní schůzky
  Hodnocení dodavatelů
  Důležitá témata
  Etika a transparentnost

Po vyhodnocení dopadu našeho podnikání na jednotlivé zainteresované skupiny, případně dopadu těchto skupin na naše podnikání, jsme identifikovali tyto prioritní zájmové skupiny:

 1. klienti
 2. zaměstnanci a partneři
 1. regulátoři a profesní organizace
 2. potenciální zaměstnanci a studenti

Na základě dialogu s těmito zájmovými skupinami jsme identifikovali tato klíčová témata, kterým se v rámci strategie udržitelného podnikání věnujeme a o nichž budeme dále reportovat:

Popis strategie udržitelnosti

Řídíme se strategií udržitelnosti pro období 2010–2015, která má pět klíčových oblastí:

Etika a transparentnost

Jednáme eticky a transparentně

 • Zaměřujeme se na kvalitu.
 • Kvalita není abstraktní koncept, je výsledkem postupů, procesů a integrity, které uplatňujeme při poskytování služeb klientům.
 • Naše podnikání svým charakterem přispívá ke zvyšování transparentnosti českého podnikatelského prostředí.
Péče o zaměstnance

Staráme se o naše zaměstnance

 • Naši zaměstnanci jsou pro nás klíčoví.
 • Pečujeme o ně, pomáháme jim v jejich rozvoji a snažíme se vytvářet inspirativní pracovní prostředí i prostřednictvím aktivit v oblasti trvale udržitelného rozvoje.
Pomáháme

Pomáháme tím, co umíme

 • Přispíváme k rozvoji společnosti prostřednictvím naší odbornosti a kompetencí.
 • Využíváme našich odborných znalostí a dovedností, abychom pomohli neziskovým organizacím a sociálním podnikům zefektivnit jejich činnost a tím získat více prostoru pro samotné dobročinné aktivity.
Podnikáme zeleně

Podnikáme zeleně

 • Z povahy našeho podnikání nejsme velkým znečišťovatelem životního prostředí.
 • Přesto se snažíme pravidelně monitorovat naši uhlíkovou stopu a průběžně ji snižovat.
 • Zaměřujeme se hlavně na oblast cestování za klientem a spotřebu papíru.
Vedeme příkladem

Vedeme příkladem

 • Zohledňujeme principy udržitelnosti a sdílíme zkušenosti s odpovědným podnikáním s ostatními firmami na trhu.
 • Myšlenku společenské odpovědnosti šíříme i mezi další subjekty na trhu prostřednictvím odborných platforem, konferencí a seminářů.

Myslíte si, že jsme témata, kterými se v rámci udržitelnosti zabýváme, vybrali dobře?

Ano Ne
Nahoru