Carolyn Břečťanová

Carolyn Břečťanová Director, Quality and Risk Management

„K udržitelnému podnikání patří řízení kvality a rizik.

S ohledem na vývoj externího prostředí a měnící se regulatorní požadavky je řízení kvality a rizik zcela zásadní pro přijímání správných rozhodnutí a určující pro udržitelné podnikání.“

Dodržujeme morální a etické zásady

Řídíme se nejvyššími profesními standardy, na jejichž základě poskytujeme služby klientům.

1. Náš závazek vůči klientům

Naše KPMG týmy se skládají ze specialistů s relevantní odborností a potřebnou zkušeností. Aktivně řídíme všechny procesy v průběhu zakázky a pečlivě monitorujeme dohodnuté milníky, upozorňujeme na ně a držíme se stanoveného harmonogramu. Pracujeme efektivně a využíváme maximum našich znalostí tak, aby naše vzájemná spolupráce s klienty byla co nejpřínosnější a co nejméně narušovala jejich běžný pracovní režim. Jsme k dispozici pro řešení ad hoc otázek v průběhu celého roku a můžeme tak pružně reagovat na potřeby klientů.

Obracíme se na klienty pouze s nezbytnými požadavky – naší úlohou je podpořit je a věci dokončovat samostatně, ne je komplikovat. Pravidelně klienty informujeme o průběhu zakázky a všech skutečnostech, které mohou mít vliv na jejich rozhodování. Základem upřímné spolupráce je jednání na rovinu. Pokud něco nedokážeme nebo víme, že to druzí umí lépe, řekneme to. Vždy se snažíme nalézt oboustranně přijatelná řešení.

Nikdy neúčtujeme nepřiměřeně vysoké dodatečné náklady, které by navíc klienty nebyly odsouhlaseny předem. Hledáme synergie a příležitosti ke zlepšení a aktivně klientům radíme, kde mohou ušetřit čas a náklady a snížit rizika.

2. Vytváříme dlouhodobé vztahy s klienty a pečujeme o ně

Za veškeré poskytované služby pro klienty odpovídá klientský partner, na něhož se klienti mohou kdykoliv obrátit. Koordinuje komunikaci a vztah s klientem a je zodpovědný za jeho spokojenost.

Pomáháme našim klientům získávat novinky a setkáváme se s nimi například na konferencích, školeních a  seminářích, které pro ně organizujeme, nebo pro ně připravujeme srovnávací studie trhu, analýzy či průzkumy.

3. Zásady práce na zakázkách

V rámci řízení nezávislosti používáme celosvětovou aplikaci KPMG, v níž jsou zaznamenány a sledovány investice společností KPMG včetně osobních investic partnerů a manažerů.

Dále pro řízení nezávislosti a konfliktů zájmu používáme celosvětový elektronický systém, který umožňuje společnosti prověřit a schválit obchodní vztahy KPMG a klientů v rámci sítě našich kanceláří na celém světě. Pomáhá tak zajistit, aby každý zakázkový tým v rámci členských společností KPMG poskytoval pouze služby, jež nejsou ve střetu s nezávislostí a nestranností.

Členské společnosti KPMG mají striktní vnitřní směrnice pro zachování důvěrnosti informací souvisejících s klienty, a proto jsou všechny informace získané během zakázek považovány za důvěrné. Všichni zaměstnanci KPMG včetně pracovníků administrativních, podpůrných a technických oddělení jsou zavázáni dodržovat mlčenlivost. 

Principy a nástroje řízení kvality a rizik

 • Máme zavedený komplexní systém řízení kvality a rizik, který plně zohledňuje požadavky Mezinárodního standardu pro řízení kvality (ISQC 1), etických kodexů pro auditory a účetní znalce, daňové poradce a advokáty a rovněž tak i pravidla vyžadovaná zahraničními regulátory.

Obecně systém řízení kvality stojí na následujících pilířích:

 • Vedení nese odpovědnost za firemní kulturu, řízení kvality a rizik.
 • Pracujeme pouze pro klienty, kteří podnikají v souladu s platnou legislativou a uplatňují pravidla etického podnikání.

Používáme celosvětový elektronický systém ověřování nezávislosti a potenciálního konfliktu zájmů, který slouží ke sledování služeb poskytovaných nejen konkrétní společnosti, ale i jejím spřízněným subjektům.

Dopady spolupráce na dobré jméno naší společnosti vyhodnocujeme pro každého klienta a jednotlivou zakázku.

Uplatňujeme jasná pravidla a robustní metodologie, dodržujeme vysoké standardy kvality a odbornosti.

Zaměstnanci jsou každoročně školeni a všichni stvrzují svou nezávislost vůči auditním klientům.

Zaměstnanci se pravidelně účastní školení zaměřeného na soulad s legislativou a etické jednání.

Každá z funkcí je vybavena širokou metodickou základnou a nástroji, jež odpovídají regulatorním požadavkům a reflektují nejnovější trendy v daném oboru.

Zaměstnanci se každoročně účastní řady odborných školení.

Investujeme do rozvoje našich zaměstnanců.

Naším hlavním aktivem jsou zaměstnanci. Abychom mohli poskytovat kvalitní služby a přidanou hodnotu, které od nás naši klienti očekávají, podporujeme motivující a inspirativní pracovní prostředí a firemní kulturu. Dodržování našich hodnot zaměstnanci je předpokladem pro rozvoj dobrého jména naší společnosti. Klíčový je nábor vhodných kandidátů a jejich profesní rozvoj.

Disponujeme procesy efektivního řízení zakázek.

Každá zakázka je řízena přesně v souladu s jasnými pravidly a nastavenými procesy. Včasné zapojení manažerů a partnerů do procesu zakázky je samozřejmostí.

Snažíme se neustále zlepšovat.

V rámci zavedeného standardu kvality procházejí každoročně vybrané zakázky kontrolou v rámci sítě KPMG, kterou provádějí pracovníci z jiných členských kanceláří. Každoročně je v rámci interního testování ověřován soulad s veškerými vnitřními pravidly společnosti.

Všichni zaměstnanci i jakákoliv třetí strana mohou využít etickou linku KPMG Hotline ke sdělení problému nebo stížnosti na neetické jednání.

Pro úspěšné a udržitelné podnikání je klíčová firemní kultura a její hodnoty, které jsou shrnuty v Etickém kodexu.

Chceme se podílet na kultivaci podnikatelského prostředí, a proto se účastníme projektů, jež by tomu měly napomoci.

 • Koalice pro transparentní podnikání

  Jsme jedním ze zakládajících členů Koalice pro transparentní podnikání, jejímž cílem je kultivovat podnikatelské prostředí v  České republice.

 • Doporučení pro dodavatele veřejných zakázek

  Jsme signatářem Doporučení pro dodavatele veřejných zakázek, které podporuje transparentnější zadávání veřejných zakázek a výběr dodavatele.

Řízení znalostí (Knowledge Management)

Zuzana Vovsová

Zuzana Vovsová Senior Manager, Knowledge Management

„Znalosti jsou srdcem našeho podnikání.

Jsme znalostně orientovaná organizace. Abychom klientům mohli poskytovat nejlepší služby, tvrdě pracujeme na rozvíjení a sdílení našich znalostí.

Znalosti jsou srdcem našeho podnikání a jsou zakotvené do všeho, co děláme.

Sdílení znalostí je pro nás natolik důležité, že tento proces vědomě řídíme nejen v rámci naší kanceláře KPMG Česká republika, ale i centrálně pro všechny členské společnosti celosvětové sítě KPMG. Tato činnost se nazývá řízení znalostí neboli Knowledge Management.

Hlavním úkolem Knowledge Managementu je doručit kolegům správné informace ve správnou dobu a ve správných souvislostech, aby mohli poskytovat kvalitní a včasné služby našim klientům.“

Naše principy řízení znalostí:

 • Sdílej svoje znalosti.
 • Vždy si uvědom, co můžeš sdílet a co ne.
 • Znalosti, které sdílíš, udržuj aktuální a relevantní.
 • Usnadni ostatním, aby tě našli a spolu s tebou znalosti, které nelze zdokumentovat.
 • Aktualizuj na firemních profilech informace o sobě.
 • Nezadržuj znalosti v uzavřených komunitách nebo systémech.
 • Používej ke sdílení jednotné systémy a aplikace.

Strategie sdílení znalostí je vybudována na třech pilířích – obsahu, propojenosti lidí a kultuře sdílení. Zároveň je podpořena organizační strukturou, technologiemi a řízením změn

Etika a transparentnost

Sdílíme obsah

Kolegům zpřístupňujeme zdroje interního know-how (metodiky, postupy, vzory) i externích informací (např. informace o společnostech, majetkové provázanosti firem, průmyslové analýzy, novinové zprávy).

Etika a transparentnost

Propojujeme naše pracovníky

Propojujeme naše zaměstnance mezi sebou, urychlujeme sdílení informací s pomocí nástrojů, jako jsou například intranet KPMG Portál a interní sociální síť HUB.

Etika a transparentnost

Využíváme technologie

Využíváme všechny globální nástroje na sdílení znalostí napříč KPMG a zároveň hledáme další možnosti efektivního sdílení tam, kde centrální nástroje nestačí. Musíme ale pozorně sledovat, zda nevznikají duplicity systémů a dat.

Etika a transparentnost

Kultura sdílení

Máme zavedenou organizační strukturu a přidělené role a odpovědnosti, které podporují sdílení znalostí.

Chceme, aby se kolegové cítili komfortně, když se potřebují poradit, zeptat se na to, co sami nevědí. Učíme zaměstnance, že když se podělí o své znalosti, nic tím neztratí, ale naopak všichni získají a celá firma se posune rychleji dopředu.

Podporujeme kolegy, aby se od sebe učili navzájem. Zavedli jsme tzv. Knowledge Café – neformální setkání kolegů nad tématy, která nás napříč firmou spojují. Knowledge Café se skládá z příspěvků k vyhlášenému tématu, vzájemného předávání zkušeností a diskuse.

Nástroje Knowledge managementu

Portál KPMG

Portál KPMG

Firemní intranet jako centrální místo všech informací, které zaměstnanec potřebuje pro svoji práci.

Obsahuje veškerá interní know-how, metodiky, postupy a vzorová stanoviska.

Slouží jako rozcestník do pracovních a administrativních aplikací.

Spojuje členské společnosti celosvětové sítě KPMG – veškerý obsah je přístupný všem zaměstnancům z celého světa.

Interní sociální síť HUB

Interní sociální síť HUB

HUB je nástroj interní komunikace a spolupráce mezi zaměstnanci celosvětové sítě KPMG.

V HUBu je více než 1 600 diskusních tematických skupin.

Je zde zaregistrováno 59 077 zaměstnanců z členských společností celosvětové sítě KPMG.

Z KPMG v České republice je ve firemní sociální síti zaregistrována více než polovina zaměstnanců, 51 % registrovaných uživatelů se pravidelně vrací pro obsah a 42 % obsah aktivně vytváří.

Knowledge Base

Interní sociální síť HUB

Bezpečné a zároveň efektivní sdílení výstupů ze zakázek, referencí či sestavených nabídek na naše služby bylo předmětem projektu, který vyústil v úspěšné zavedení platformy zvané Knowledge Base. Od letošního roku mohou kolegové z poradenských oddělení rychleji vyhledat výsledky práce svých předchůdců. Další etapou projektu je budování databáze kompetencí. Uživatel si bude moci jednoduše vyhledat kolegu, který ovládá potřebnou dovednost, a ihned vygenerovat životopis tohoto odborníka pro účely nabídkového řízení.

Myslíte si, že by etika a transparentnost měly být součástí firemní politiky všech tržních subjektu?

Ano Ne
Nahoru