Hana Velíšková

Hana Velíšková Director, People Performance and Culture

„K našim klíčovým hodnotám patří vedení příkladem, týmová práce a respekt ke každému jednotlivci.

Jedním z našich strategických cílů je, abychom byli oblíbeným zaměstnavatelem, který nabízí zajímavou práci v motivujícím prostředí. K tomu směřují všechny procesy v oblasti řízení a rozvoje lidí.

K našim klíčovým hodnotám patří vedení příkladem, týmová práce a respekt ke každému jednotlivci.

Prioritními oblastmi jsou pro nás nábor talentovaných studentů a absolventů, dlouhodobý rozvoj zaměstnanců a špičková úroveň péče o ně.

Věříme, že spokojení a motivovaní lidé jsou základem našeho úspěchu. Naším cílem je budovat ve firmě přátelskou atmosféru a udržovat vysokou úroveň motivace a zapojení pracovníků.

V pravidelném globálním průzkumu názorů (GPS) zaměstnanců si každoročně ověřujeme, jak se nám to daří. Dle výsledků se za posledních pět let angažovanost našich zaměstnanců zvýšila o 15 %.“

Vzdělávání a rozvoj

Vzdělávání

 • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců má v KPMG v České republice vysokou prioritu. Globální koncept KPMG Business School zahrnuje vzdělávací schéma, jež plně odpovídá nárokům KPMG a potřebám našich klientů a zároveň zajišťuje vysokou úroveň kvality nabízených kurzů.
 • Podle interních pravidel KPMG v České republice mají všichni odborní pracovníci absolvovat minimálně dvacet hodin průběžné profesní výuky ročně a v průběhu tří let má čas strávený vzděláváním dosáhnout nejméně sto dvaceti hodin.
 • Struktura vzdělávání zaměstnanců v jednotlivých profesních odděleních je popsána v tréninkových mapách.
 • Tréninkové mapy obsahují nabídku technických školení a certifikačních programů, které jsou k jednotlivým pozicím přiřazovány ve dvou kategoriích: jako povinné a doporučené na základě schválení výkonnostního manažera daného oddělení.

Začátek kariéry v KPMG v České republice

 • Svou kariéru začínají noví zaměstnanci, čerství absolventi, nástupem na pětitýdenní úvodní školení.
 • Školení se zaměřuje především na odborná témata z oblasti auditu a daní, která budou účastníci potřebovat ke své budoucí práci asistenta auditora či asistenta daňového poradce.
 • Jeden týden tráví účastníci kurzu mimo pražskou kancelář. Tato část školení je pojata jako vzdělávací i teambuildingová. Noví zaměstnanci tak mají možnost poznat své kolegy ještě předtím, než spolu budou pracovat.

Prohlubování profesní kvalifikace

 • Na úvodní školení v dalších letech navazuje strukturovaná nabídka lokálních i regionálních KPMG kurzů i možnost účasti na specifickém externím školení.
 • KPMG v České republice podporuje certifikace od následujících klíčových subjektů: ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) a Komora auditorů České republiky pro kolegy z oddělení Auditu, Komora daňových poradců pro kolegy z oddělení Daňového poradenství a Institut certifikovaných účetních pro účetní profesionály.
 • Kolegové z poradenských oddělení studují například certifikační programy mezinárodní profesní asociace ISACA či PRINCE2 zaměřené na projektový management.

Profesní a manažerský růst

 • Koncept Leadership & Business Academy nabízí široké portfolio celodenních kurzů se špičkovými externími lektory, sérii půldenních inspirativních workshopů i možnost setkání se zajímavými hosty z prostředí kultury, sportu a businessu „Meet with…“.
 • Součástí Leadership & Business Academy je také rozvojový program pro nominované seniory a supervizory a program manažerského rozvoje.
 • Oba rozvojové programy zahajuje úvodní rozvojové centrum. Jejich součástí je rozšířená nabídka školení i možnost mentoringu či koučinku.
 • Klíčovým aspektem rozvojových programů je důraz na možnost rozvíjet doporučené kompetence svou aktivní účastí na zajímavých a náročných projektech s možností okamžité a pravidelné zpětné vazby ze strany zkušenějších kolegů.
 • Vedle kurzů zaměřených na rozvoj manažerských a obchodních dovedností nabízíme našim zaměstnancům účast na jazykových lekcích anglického, německého či ruského jazyka v rámci Language Academy v pravidelných i intenzivních letních kurzech.
 • Znalost MS Office si mohou kolegové vylepšit na interních kurzech Excelu, Wordu a PowerPointu, které jsou součástí nabídky IT Academy.
 • Ve finančním roce 2014/2015 se v průměru školili muži 72 a ženy 74 hodin na 1 zaměstnance. V předchozím finančním roce byl počet školicích hodin 53 (muži) a 51 (ženy). Zaměstnanci na asistentských pozicích se školili v průměru 105 hodin, na seniorské úrovni 58 hodin, na úrovni manažera 63 hodin, na úrovni directora 26 hodin a  na úrovni partnera 30 hodin.

Rozmanité a příjemné pracovní prostředí

Rozmanitost

 • Na pozicích partnerů je stejně jako v předchozím roce zastoupeno 11,5 % žen a 88,5 % mužů.
 • V řídícím orgánu společnosti – Řídícím výboru (Management Committee) – je poměr žen a mužů taktéž stejný, tedy 12,5 % k 87,5 %.
 • Mezi partnery jsou čtyři pracovníci ze zahraničí a v  Řídícím výboru (Management Committee) jeden. I v tomto bodě stav odpovídá předchozímu roku.
 • Zaměstnanci pocházejí celkově z 29 různých zemí. Mimo České republiky také z dalších 14 zemí EU a 14 zemí mimo EU.

Celkový počet zaměstnanců podle oddělení FY15

Celkový počet zaměstnanců dle pozice FY15

Celkový počet zaměstnanců dle pozice FY15

Oddělení Praha Brno Ostrava České Budějovice Celkem
  Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži
Audit 102 113 36 22 14 5 292
Daňové poradenství (TAX) 81 42 10 5 2 140
Vedení účetnictví a mzdové agendy (AS&P) 26 6 4 23 2 61
Management Consulting 33 81 114
Transakce a restrukturalizace (Deals Advisory) 14 20 34
Risk Consulting 24 30 54
KPMG Legal 12 5 17
Infrastruktura (neklientská oddělení) 107 43 2 1 2 1 156
Celkem 399 340 52 28 18 5 24 2 868

Jsme zdravá firma

 • Zdravá firma je program, jehož cílem je řešit možnosti zaměstnavatele, jak vzbudit u zaměstnanců zájem o své zdraví a posílit u  nich pocit spoluzodpovědnosti za něj.
 • Práce v KPMG v České republice je zajímavá, ale i náročná, a proto chceme našim zaměstnancům nabídnout i nadstandardní péči o zdraví a dostatečnou rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.
 • V otázkách zdraví jdeme cestou osvěty a edukace. Kde je to možné, snažíme se například preventivní ošetření organizovat na pracovišti, abychom našim zaměstnancům ušetřili čas a energii a oni tak měli dostatek obojího pro svůj soukromý život.
 • Zaměřujeme se na čtyři oblasti: pracovní prostředí, psychosociální podmínky práce, zdraví jednotlivce a firmu jako součást širší komunity.
 • Nejviditelnější částí programu jsou Dny zdraví, lekce jógy a pilates na pracovišti.
 • Velmi oblíbené jsou konzultace s fyzioterapeutem, půlhodinové masáže nevidomými maséry, konzultace s dermatologem, fitness trenérem, výživovým poradcem a mnoho dalších aktivit.

Rovnovážné a flexibilní pracovní podmínky

 • Snažíme se vycházet vstříc potřebám zaměstnanců týkajících se sladění práce s osobním životem.
 • Využíváme pružnou pracovní dobu a možnost práce z domova.
 • Cílem je, aby si zaměstnanci mohli řídit pracovní čas flexibilněji a efektivněji a zároveň zůstala zachována vysoká kvalita služeb pro externí i interní klienty.
 • Každoročně v době vánočních svátků poskytujeme zaměstnancům tři dny firemního volna navíc k jejich dovolené.
 • Dlouhodobě usilujeme o to, aby rovnovážné a flexibilní podmínky pocítili i zaměstnanci na mateřské nebo rodičovské dovolené. Se všemi zůstáváme v pravidelném kontaktu. Snažíme se jim vytvářet příznivé prostředí pro návrat zpět do zaměstnání. Tam, kde to typ práce dovolí, poskytujeme možnost zapojit se do zakázek na zkrácený pracovní úvazek. Daří se nám to i na nejvyšších řídících pozicích.
 • Celkově u nás podíl částečných úvazků představuje ‬17 %.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • Rodičům na manažerských pozicích po dobu mateřské dovolené ponecháváme benefity v podobě firemního automobilu, mobilu či notebooku. I tyto aktivity přispěly k tomu, že jsme v únoru 2014 získali značku kvality „Tátové vítáni“ určenou pro zaměstnavatele, kteří podporují aktivní otcovství.

GPS (Global People Survey)

 • Pravidelně pořádáme globální průzkum názorů zaměstnanců, který nám pomáhá zjistit, jak se lidé ve firmě cítí a jak ji hodnotí.
 • Komplexní dotazník v roce 2014 vyplnilo 93 % pracovníků. Zkrácenou verzi průzkumu, tzv. Pulse Survey, v roce 2015 vyplnilo 79 % oslovených respondentů.
 • Jejich odpovědi potvrdily vysokou míru spokojenosti v  naprosté většině měřených faktorů, 70 % otázek bylo hodnoceno pozitivněji než v předchozím roce.
 • V indexu angažovanosti zaměstnanců jsme dosáhli 74 %, tedy o procento více než v roce 2014.

Nejlépe hodnocené otázky

 • Lidé, s nimiž pracuji, se snaží našim klientům poskytovat vynikající služby.
 • Lidé, s nimiž pracuji, spolupracují pro dosažení cíle.
 • Jsem hrdý na to, že pracuji v KPMG.

Největší zlepšení jsme dosáhli v těchto otázkách:

 • KPMG umí ocenit můj přínos pro firmu.
 • Myslím si, že mi KPMG nabízí slibnou budoucnost.
 • Vedení firmy mě seznámilo s vizí do budoucna, která je pro mě motivující.

Průběžně pracujeme na udržení stávající míry spokojenosti a zlepšování vybraných faktorů. Zejména se to týká oblasti komunikace a předávání informací o tom, jak pracujeme se zpětnou vazbou od našich klientů.

Podle standardních postupů mohou lidé podat stížnost v případě, že nesouhlasí s jakýmkoli postupem, opatřením či jednáním. Ve firmě máme také schránku pro anonymní stížnosti.

Graduate Recruitment

 • Každoročně se o práci u nás hlásí zhruba 1 500 studentů a absolventů vysokých škol, z nich nabíráme každý rok zhruba 120 z nich napřič našimi divizemi a pobočkami.
 • Nabíráme jak studenty, tak absolventy vysokých škol a nabízíme jak pozice na hlavní pracovní poměr tak na stáž.
 • Hlavní pracovní poměr je vhodný jak pro čerstvé absolventy vysoké školy, tak pro studenty posledního ročníku magisterského studia.
 • Stáže jsou vhodné pro studenty čtvrtého a pátého ročníku. Práce na stáži je stejná jako práce na hlavní pracovní poměr, jen má student kratší úvazek, aby mohl sladit práci a studium.
 • Výhodou je u kandidátů ekonomické zaměření, důležitým předpokladem je znalost anglického jazyka, motivace, týmová spolupráce a ochota učit se  novým věcem.
 • Zájemci musí projít výkonovými testy a testem z angličtiny, následným hodnoticím Assessment centrem a pohovorem.
 • Úspěšní uchazeči nastupují převážně na pozice asistentů v auditu, daňovém poradenství nebo poradenských službách.
 • Naši kolegové vyučují na vysokých školách jako je  například Vysoká škola ekonomická v Praze v rámci předmětů spojených s jejich odborností.

Benefity

 • Zaměstnancům poskytujeme širokou nabídku výhod v systému takzvané kafeterie volitelných benefitů.
 • Nárok na kafeterii mají všichni zaměstnanci s výjimkou partnerů.
 • Neděláme rozdíly dle typu úvazku. Pracovníkům, kteří využívají kratší pracovní dobu, pouze proporčně krátíme nárok.

Nabídka zahrnuje asi 10 tisíc možností, mezi něž patří např. stravenky, vzdělávací kurzy, množství aktivit z oblasti cestování, kultury, sportu, wellness a zdravotní péče, životní a úrazové pojištění, penzijní připojištění a podobně.

Zaměstnanci dále mohou:

 • využít výhodný program skupinového životního a úrazového pojištění,
 • čerpat přesčasy formou plně hrazeného náhradního volna nebo si je nechat proplatit v rámci přesčasové politiky,
 • využívat delší dovolenou,
 • čerpat rozpočet, který má každé oddělení přidělený na nejrůznější týmové akce,
 • v rámci tzv. programu mobility vyjet na krátkodobé (do 1 roku) nebo dlouhodobé stáže (do 3–5 let),
 • získat plně hrazené členství v odborných organizacích a komorách,
 • využívat širokou nabídku vzdělávání a rozvoje – profesní certifikace a programy, studijní volno, jazykové kurzy, školení v oblasti interpersonálních kompetencí nebo školení na technické a počítačové dovednosti,
 • využít až  5 dnů dorovnání plné výše mzdy v případě nemoci (tzv. sick days) a řadu zdravotních benefitů v programu Zdravá firma,
 • účastnit se různých firemních sportovních a společenských akcí,
 • nabídnout si občerstvení v kuchyňkách a zvýhodněné stravování v hotelu Hilton,
 • získat zvýhodněné ceny služeb a zboží v některých zařízeních,
 • disponovat notebookem a připojením na internet, mobilním telefonem zn. iPhone či automobilem a garážovým parkováním

O zaměstnance se staráme i z hlediska společenské odpovědnosti (CSR)

 • Nabízíme jim možnosti osobního rozvoje prostřednictvím CSR aktivit.
 • Motivujeme je k osobní angažovanosti i ve volném čase.
 • Pracovní prostředí se snažíme vylepšovat i prostřednictvím CSR.

Mentoringový program pro neziskové organizace

 • Propojili jsme rozvojový program pro naše zaměstnance s odbornou pomocí neziskovému sektoru a vznikl mentoringový program, který nám pomáhá zajišťovat Fórum dárců.
 • Dobrovolníci z našeho talentového programu mentoringově pomáhají zástupcům neziskového sektoru vyřešit konkrétní problém spojený s jejich odborností.
 • Nezisková organizace tak získá odbornou pomoc.
 • Naši zaměstnanci si vylepšují znalosti a dovednosti, které potřebují pro svůj další kariérní růst.
 • Program je součástí vzdělávání zaměstnanců v KPMG a  je úzce spjat s  rozvojem a hodnocením pracovního výkonu.

„Kromě odborných dovedností pro mě byly velmi přínosné i konzultace z oblasti personalistiky, které jsem vnímala jako osobní supervizi. Je příjemné své zkušenosti a problémy sdílet s někým, kdo se orientuje v této oblasti, působí ve stejném oboru, ale v jiné organizaci, a je tak schopen poskytnout nezaujatý náhled na věc.“

Magdalena Čáslavská Magdalena Čáslavská ředitelka Asociace pomáhající lidem s autismem (APLA)

„Největší výzvou bylo pochopit, co vlastně daná neziskovka potřebuje, co jí ve skutečnosti pomůže. A se stejnou výzvou se setkáváme denně i u klientů, takže v zásadě takový trénink – každá zkušenost dobrá.“

Petr Jung Petr Jung Senior Consultant, Management Consulting

ROK společně – KROK dopředu

 • Do první fáze projektu se naši zaměstnanci zapojují jako školitelé.
 • V druhé fázi vybírají z přihlášených projektů neziskovku, která se stane naším partnerem pro následující finanční rok. (Více zde)

DobroDny

 • Díky programu firemního dobrovolnictví mohou naši zaměstnanci jeden plně hrazený pracovní den v roce využít pro pomoc komunitě.
 • V roce 2013 se do této formy pomoci zapojilo 223 našich zaměstnanců, 199 v roce 2014 a 263 v roce 2015.

Zaměstnanecký grantový program

 • Podporujeme organizace, ke kterým mají naši lidé vztah. Každý rok mohou přihlásit organizaci dle svého výběru do grantového řízení a získat pro ni až 30 000 korun.
 • V roce 2013 jsme na projekty doporučené zaměstnanci věnovali 354 400 korun, v roce 2014 to bylo 408 118 korun a 282 305 korun v roce 2015.

Matchingový fond

 • Když naši zaměstnanci chtějí pomáhat, podpoříme je.
 • Pokud se skupina kolegů domluví a vybere peníze na dobročinný účel, firma na něj přispěje stejnou částkou.

Den pro život

 • Od roku 2009 pravidelně umožňujeme našim zaměstnancům darovat krev přímo v našich prostorách.
 • Na přání dárců jsme se s naším partnerem, Všeobecnou fakultní nemocnicí, domluvili na odběrech dvakrát až třikrát ročně.

Sportem pro dobrou věc

 • Naši zaměstnanci rádi pomáhají svým sportovním nasazením, a proto se často účastníme benefičních sportovních utkání. (Více zde)

Neziskové kino

 • Každý měsíc promítáme přímo v budově dokumentární filmy na důležitá společenská či ekologická témata.
 • Následuje vždy diskuse s odborníky z neziskového sektoru.
 • Cílem projektu je seznamovat naše zaměstnance s možnostmi osobní angažovanosti.
 • Ve finančním roce 2014 se uskutečnilo celkem 8 promítání, jichž se zúčastnilo celkem 138 zaměstnanců a jejich blízkých, které v našem kině také vítáme.
 • Ve finančním roce 2015 se uskutečnilo celkem 5 promítání, jichž se zúčastnilo celkem 155 zaměstnanců a jejich blízkých.

Snídaně a obědy pro dobrou věc

 • Každých 14 dní si mohou naši zaměstnanci koupit snídani od chráněné pekárny Letohrádek Vendula přímo v KPMG v České republice.
 • Letohrádek Vendula se střídá se sociální firmou Pasta Fidli, která u nás prodává těstoviny vyráběné lidmi s postižením.
 • Snažíme se tak kolegům ukazovat možnosti nakupování s ohledem na společenskou přínosnost.

Ironing Ladies

 • Naši zaměstnanci si mohou nechat na zakázku prát a žehlit své  oblečení sociální firmou Ironing Ladies, která dává příležitost ženám se znevýhodněním na trhu práce.
 • Firma si pro zakázky jezdí přímo do  naší kanceláře a stejně tak doručuje i vyžehlené oblečení.

Chtěl/a byste u nás pracovat?

Ano Ne
Nahoru